10) இறைவனால் ‘அம்மையே’ என்று அழைக்கப்பட்டவர்
யார்?
காரைக்கால் அம்மையார்.


முன்