2) சமயக் குரவர்கள் யாவர்?

திருஞானசம்பந்தர், திருநாவுக்கரசர், சுந்தரர்,
மாணிக்கவாசகர்.முன்