3) பக்தி இயக்கம் சிறப்படையக் காரணமாக
இருந்தவர்கள் யாவர்?
நாயன்மார்கள், ஆழ்வார்கள்.


முன்