5) கோளறு பதிகம் பாடியவர் யார்?
திருஞானசம்பந்தர்.


முன்