7) சுந்தரர் சைவ அடியார்களைச் சிறப்பித்துப் பாடிய
நூல் யாது?
திருத்தொண்டத் தொகை.


முன்