9) தமிழகத்தின் முதல் சித்தர் யார்? அவர் பாடிய நூல்
என்ன?
திருமூலர் ; திருமந்திரம்.


முன்