1) செய்யுள் வடிவில் அமைந்த தமிழ் நாவல்கள்
இரண்டன் பெயர்களைக் கூறுக.

செய்யுள் வடிவில் தமிழில் அமைந்த நாவல்களாக
சதாசிவலீலா சரித்திரம் மற்றும் ஆதியூர்
அவதானி சரிதம் ஆகியன விளங்குகின்றன.முன்