2)
தமிழில் முதன்முதலாகத் தொடர்கதையாக
வெளிவந்த நாவல் எது? யாரால்
எழுதப்பட்டது?
பி.ஆர்.ராஜம் ஐயர் எழுதிய கமலாம்பாள்
சரித்திரம்     தமிழில்     முதன்முதலாகத்
தொடர்கதையாக வெளிவந்த நாவலாகும்.


முன்