3) தமிழில் விதவைச்சிக்கலைப் பற்றிய முதல்
சமூக நாவல் எது?

அ.மாதவையா எழுதிய முத்து மீனாட்சி
என்ற நாவல்.முன்