4)
தமிழில் நாவல்களை வெளியிட்ட இதழ்கள்
யாவை?

ஆனந்த போதினி, விவேகோதயம், மனமோகினி
ஆகிய இதழ்கள் தமிழில் நாவல்களை வெளியிட்ட
இதழ்களாகும்.முன்