6) வை.மு.கோதைநாயகியம்மாள்     எழுதிய
நாவல்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிப்பிடுக.
வை.மு.கோதைநாயகியம்மாள் மொத்தம் 115
நாவல்களை எழுதியுள்ளதாக அறிகிறோம்.


முன்