ட் டா டி டு டூ டெ டே டை டொ டோ டௌ
ட்ஸங் சி5 - 33
 
டாக்கர்5 - 310
டாக்கா5 - 310; 7 - 1
டாக்சோப்பிளாஸ்மோசிஸ்10 - 515
டாக்லா மாக்கான் பாலைவனம்4 - 280
டாக்னம்5 - 310
டாக்ஸி5 - 310
டாக்ஸி மீட்டர்5 - 310
டாகன்ராக்5 - 310,311
டாகஸ்தான்5 - 311
டாகூ10 - 285,291 ;
டாகென்பர்கு ஆடு3 - 589
டாங் அரச வமிசம்3 - 324
டாங்கன்யீக்கா5 - 311; 10 - 285,286 ;
டாங்கன்யீக்கா ஏரி5 - 311
டாங்கி5 - 311
டாங்கித் தொழிற்சாலை, ஆவடி10 - 301
டாசிட்டஸ், கார்னீலியஸ்1 - 7,369 ; 5 - 313 ; 9 - 9
டாசிட்டை ஆப்ராடோவீக்8 - 15
டாசோ, டார்க்வாட்டோ1 - 550; 5 - 313
டாசோளி1 - 550
டாஞ்சியர்5 - 314
டாட்டனாம்5 - 314
டாட்டா சமூக விஞ்ஞான நிலையம், பம்பாய்5 - 314
டாட்டா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிலையம், பம்பாய்5 - 314
டாட்டா இரும்பு எஃகுத் தொழிற்சாலை5 - 314
டாடா அடிப்படை ஆராய்ச்சி நிலையம்10 - 371
டாண்டீலயன்5 - 314
டாப்பஜாஸ்5 - 314
டாப்ரீஸ்5 - 315
டாப்ளர் விளைவு2 - 681; 5 - 315
டாப்ளர், கிறிஸ்ட்டியான் யோஹான்5 - 315
டாப்னியா5 - 315
டாபாரீ5 - 316
டாபின்10 - 544
டாபொடில்5 - 316
டாம் டினீஸ்7 - 723
டாம்ப்பா5 - 316
டாம்ப்பெரெ10 - 285
டாமினிக், செயின்ட்5 - 316
டாமினிகன் குடியரசு1 - 133; 5 - 316
டாயில், சர் ஆர்தர் கானன்5 - 316
டாயின்பி, ஏ.10 - 209,241
டார் எஸ் சலாம்10 - 285
டார்க்விமாடா5 - 316
டார்சஸ்5 - 316
டார்ட்டர் உப்பு5 - 316
டார்ட்டாரிக அமிலம்5 - 316
டார்ட்முர்5 - 317
டார்ட்முன்ட்5 - 317
டார்டனல்ஸ்5 - 317
டார்ப்பிடோ2 - 673; 5 - 317
டார்பானைட்டு10 - 387
டார்புர்5 - 318
டார்ம்ஸ்ட்டாட்5 - 318
டார்மெஸ்4 - 616
டார்மௌஸ்5 - 318
டார்லான், ஜீன் பிரான்ஸ்வா5 - 318
டார்லிங்5 - 318
டார்லிங் ஆறு5 - 318
டார்வின்5 - 319
டார்வின் கொள்கை9 - 369
டார்வின், சார்லஸ்10 - 46,240,441 ;
டார்வின், சார்லஸ் ராபர்ட்2 - 417,290 ; 3 - 547 ; 5 - 319 ; 6 - 754 ; 9 - 722
டார்வின், ஜீ.எச்.2 - 613
டார்னியர், டாக்டர்1 - 49
டார்னேடோ5 - 319
டார்ஜீலிங்5 - 319
டாரதி வெல்லஸ்லி1 - 329
டாரஸ் மலைத்தொடர்5 - 319
டாரான்டோ5 - 320
டாரிசன்10 - 394
டாரியேன்5 - 320
டால்5 - 99
டால்ட்டன் கொள்கை1 - 56
டால்ட்டன் முறை7 - 711
டால்ட்டன் விதி3 - 284
டால்ட்டன், ஜான்1 - 444,452 ; 5 - 320
டால்ட்டெக் நாகரிகம்5 - 320
டால்பின்5 - 320
டால்மேஷியா5 - 320
டால்ஸ்ட்டாய், லீயோ1 - 342; 5 - 321
டால்ஸ்ட்டாவ்8 - 665
டால்ஸ்டாய், அலிக்சியே நிக்கலையவிச்5 - 320
டால்ஹௌசி பிரபு1 - 639; 5 - 323 ; 9 - 598
டாலமி1 - 95,439 ; 3 - 134 ; 5 - 323 ; 9 - 726
டாலமி I1 - 223
டாலமி டயனீசஸ்2 - 478
டாலமைட்ஸ்5 - 323
டாலர் பற்றாக்குறை10 - 285
டாலர், ஏர்ன்ஸ்ட்5 - 323
டாலாஸ்5 - 323
டாலியா5 - 323
டாலின்5 - 323
டாலேன், கஸ்ட்டாவ்10 - 286
டான் ஆறு5 - 299,323
டான்கின்5 - 323,324
டான்சிக்5 - 324
டான்டலம்5 - 324
டான்டலஸ்5 - 324
டான்டன்8 - 213
டான்டன், ஜார்ஜ் ஜாக்5 - 324
டான்டா5 - 324
டான்டே1 - 164
டான்யூப் ஆறு5 - 149,324 ; 7 - 16
டான்னூன்ட்ஸியா, காப்ரீயெலெ1 - 551; 5 - 324
டான்ஜானியா10 - 286
டானா10 - 46
டானானாரீவ்10 - 286
டானியல் டீபோ1 - 317,320
டானியல் ஓ கானெல்1 - 136
டானின்கள்5 - 325
டானென்பர்கு5 - 325
டாஜிக்5 - 325
டாஷ்க்கென்ட்2 - 430; 5 - 325
டாஸ் திட்டம்5 - 326; 10 - 286
டாஸ், சார்லஸ் கேட்ஸ்10 - 286,277 ;
டாஸ்ட்டயெவ்ஸ்க்கி5 - 325; 8 - 665
டாஸ்மன்5 - 326
டாஸ்மன், ஆபல் யான்சோன்5 - 326; 7 - 413
டாஸ்மேனியா5 - 326
டாஹியாபாய் தோலஷாஜி ஜவேரி10 - 287
 
டி கால், ஜெனரல்10 - 45
டி விரிஸ்10 - 346
டி என் டி5 - 327
டிக்கென்ஸ், சார்லஸ்1 - 318,320 ; 5 - 327
டிக்டபோன்5 - 327
டிக்வின்10 - 394
டிங்கோ5 - 328
டிச்னர், எட்வர்டு பிராட்போர்டு5 - 328
டிசா5 - 149,151 ;
டிட்சர்2 - 380
டிட்டிக்காக்கா ஏரி5 - 328
டிட்ராய்ட்5 - 328
டிண்டல், வில்லியம்5 - 329
டிண்டல், ஜான்2 - 691; 5 - 329
டிப்ட்டிரா5 - 329
டிப்தீரியா5 - 329
டிப்லிஸ்5 - 329
டிம்பக்ட்டூ5 - 329
டிமத்தி பிரைட்5 - 85
டிமாக்ரெட்டஸ்1 - 56,57,533 ;
டிமாஸ்தனீஸ்2 - 401; 3 - 700 ; 5 - 329
டிமீட்ராவ், ஜியார்ஜீ5 - 330
டிமீட்ரீயஸ் பெலேரியஸ்10 - 119
டிமோல்10 - 137
டியூக்காமன், ஏலீ10 - 287,191
டியூடர்கள்10 - 287
டியூப்ளே, ஜோப் பிரான்சுவா1 - 721; 5 - 330
டியூயாமனைட்டு10 - 387
டியூரின்5 - 330
டியூனிக்கேட்டா5 - 330
டியூனிஷியா5 - 334
டியூனிஸ்5 - 335
டியெட்டே5 - 285
டியென்ஜின்10 - 287
டியென்ஷான்5 - 335
டியோனி மாடு3 - 584
டிர்பிட்ஸ், ஆல்பிரடு வான்5 - 335
டிரபால்கர்5 - 335
டிரவல்யன், சர் ஜார்ஜ் ஆட்டோ10 - 287
டிரவல்யன், ஜார்ஜ் மெக்காலே10 - 287
டிரஸ்டு10 - 361
டிரஸ்டுகள்5 - 335
டிராக்டர்5 - 337
டிராட்ஸ்கி, லியன்1 - 6; 5 - 337
டிராம் வண்டி5 - 338
டிராம்பே10 - 316
டிராய்5 - 339
டிராலப், ஆந்தனி5 - 339
டிராலி பஸ்5 - 339
டிரான்சிட்10 - 507
டிரான்சில்வேனியா5 - 339
டிரான்ஸ்வால்5 - 339
டிரான்ஸ்ஜார்டன்5 - 339
டிரான்ஹேம்5 - 340
டிரானா10 - 287
டிரானே10 - 287
டிரிங்க்வாட்டர், ஜான்1 - 328; 5 - 340
டிரிப்பொலி5 - 340
டிரிப்பொலிட்டேனியா5 - 340
டிரிப்யூன்கள்5 - 340
டிரிமட்டோடா5 - 429
டிரியெஸ்ட்டே5 - 340
டிரின்கெர்2 - 84
டிரினிடாடு1 - 133; 5 - 340
டிரினிடாடும் டொபேகோவும்10 - 287
டிரீனியன் கடல்5 - 340
டிரெபிசாண்டு5 - 340
டிரெவிதிக்5 - 340
டிரேக், சர் பிரான்சிஸ்5 - 341
டிரேக்கோ5 - 341
டிரேஸ்டென்10 - 288
டிரைச்சு, ஹைன்ரிக் வான்5 - 341
டிரைட்டன்5 - 341
டிரைடன், ஜான்1 - 320,324 ; 3 - 44 ; 5 - 342
டிரைபெனில் மெதேன் சாயங்கள்4 - 584
டிரோப்பாடு அசும்பு10 - 393
டிரோல்5 - 342
டில்சிட் (சாவெட்ஸ்க்)5 - 342
டில்சிட் உடன்படிக்கை5 - 342
டிலன் தாமஸ்1 - 329
டிலெமக்கஸ்10 - 384
டிலைலா5 - 342
டின்கோ ராங்னியா8 - 614
டின்ட்ஸின்5 - 342
டினீப்பர்ஸ்ட்ராய் அணை1 - 74
டிஜிட்டாலிஸ்5 - 342
டிஷியன்5 - 344
டிஸ்கவுண்டு மாலை10 - 185
டிஸ்ட்டா4 - 150
டிஸ்ரேலி10 - 376
டிஸ்ரேலி, பெஞ்சமின்5 - 344; 3 - 389
டிக்ஷனரி10 - 3
 
டுங்ட்டிங் ஹு5 - 350
டுசல்டார்ப்5 - 350
டுசோ, மாரி5 - 350
டுயுலாங்5 - 350
டுயுலாங் பெட்டி விதி5 - 350
டுர்க்கு10 - 290
டுர்க்ஹைம்10 - 290,241 ;
டுர்கெனியெவ்5 - 350
டுவிக்கனாம்5 - 350
டுவினா6 - 112
டுவீடு5 - 350; 6 - 411 ; 7 - 327
டுனான்ட்10 - 290,369 ;
டுனான்ட், ஜீன் ஹென்றி1 - 569
 
டூ பாய்ஸ்2 - 236
டூக்கூமான்10 - 290
டூசான்10 - 291
டூடா சல்லி2 - 322
டூம்ஸ்டே புத்தகம்5 - 351
டூமன்4 - 256
டூமாஸ், அலெக்சாண்டர்5 - 351
டூயி, ஜான்3 - 298; 5 - 351
டூராலுமின்5 - 352
டூலான்5 - 352
டூலூஸ்5 - 352
டூஸ்புர்க் ஹாம்பார்ன்5 - 352
 
டெ மாயின்5 - 353
டெக்சாஸ்5 - 353
டெக்சாஸ் சிட்டி5 - 353
டெகூசிகால்ப்பா5 - 353
டெங்கிரி கான்5 - 353
டெங்கிரி நோர்5 - 353
டெசிமாண்டு1 - 329
டெசௌ10 - 291
டெடிக்கிண்ட்2 - 491,498 ;
டெப்ரெட்ஸென்5 - 353
டெம்பிள் வுட்10 - 291
டெம்பெலிங்7 - 66
டெமெட்டிரியஸ் வெர்னார் டெக்ஸ்3 - 703
டெய்ஸி5 - 353
டெர்ப்பீன்கள்5 - 354
டெரன்ஷியஸ்9 - 8
டெரிக்கோல் அல்லது அராந்தம்4 - 334
டெரிடோ5 - 355
டெல்5 - 355
டெல் அவீவ்5 - 355
டெல்பினியம்5 - 355
டெல்பை5 - 355
டெல்லி5 - 356
டெல்லி எருமை3 - 586
டெல்லிப் பல்கலைக்கழகம்5 - 360
டெல்ஸ்டார்10 - 508
டெலமேர்1 - 328
டெலவேர்5 - 360; 6 - 454
டெலிபோன்5 - 360
டெலிவிஷன்5 - 368
டெலிஸ்கோப்பு5 - 372
டெலிஸ்கோப்பு சாதனை9 - 256
டெலூரியம்5 - 375
டெவோனியன் காலம்1 - 4
டென்சிங்2 - 569
டென்மார்க்5 - 376
டென்வர்5 - 379
டென்னிஸ்5 - 379
டென்னெசி5 - 380
டென்னெசி பள்ளத்தாக்கு நிருவாகம்5 - 380
டெனிசன், ஆல்பிரடு10 - 482
டெனிசன், ஆல்பிரடு பிரபு1 - 317,323,324,410 ; 5 - 380
டெஸ்லா, நீக்காலா5 - 381
டெஸ்லாச் சுருள்5 - 381
டெஹாரன்5 - 381
 
டே லூயி1 - 329
டேக்கார்ட், ரனே1 - 397; 2 - 94,401,417 ; 5 - 382 ; 7 - 350
டேகஸ்5 - 383; 7 - 383
டேசிட்டஸ்10 - 440
டேட்டன்5 - 383
டேப்பிர்3 - 454
டேப்ரேட்டீஸ், ஆகோஸ்ட்டீனோ5 - 383
டேபரைனர்1 - 444
டேபிள் மலை5 - 383
டேம்லர்5 - 383
டேராடூன்5 - 383
டேலர்10 - 394
டேலெடா, கிராட்ஸீயா10 - 291
டேவார்10 - 528
டேவி5 - 383; 9 - 480
டேவி காப்பு விளக்கு5 - 383
டேவிட்5 - 384
டேவிட் I5 - 384
டேவிட் II5 - 384
டேவிட் கோட்டை5 - 384
டேவிட் சார்னாப்2 - 686
டேவிட் புரூஸ்ட்டர், சர்2 - 222
டேவிட் ஸ்காட்10 - 510
டேவிட், டபிள்யூ. எச்.1 - 319,328
டேவிட்ஸன்1 - 328
டேவிடு ஹியூம்1 - 167; 2 - 647
டேவிடைட்டு10 - 387
டேவிஸ், ஜான்5 - 384
டேனியல் பேர்டு வீசன்4 - 211
டேனிஷ் மொழி5 - 384
டேனிஸ்5 - 386
டேஷியா5 - 386
 
டைக்யூ10 - 291
டைக்ரிஸ் ஆறு4 - 685; 5 - 387
டைசாக்கரைடுகள்3 - 529
டைட்டஸ்5 - 387; 9 - 510
டைட்டேனியம்5 - 387
டைடிமியம்10 - 468
டைடோ5 - 387
டைப்பிங் கலகம்5 - 388
டைப்ரைட்டர்5 - 388
டைபஸ் காய்ச்சல்5 - 389; 10 - 345
டைபாயிடுக் காய்ச்சல்5 - 390
டைபீரியஸ்3 - 712
டைபூன் சுழற்காற்று5 - 391
டைமன்ட்1 - 329
டையக்ளீஷியன், கேயஸ் வலியரியஸ்5 - 391
டையபான்டஸ்5 - 391
டையமின்கள்1 - 107
டையஸ், பார்த்தாலாம்யூ5 - 392
டையானா5 - 392
டையாஜினீஸ்5 - 393
டையாஸோ கூட்டுக்கள்5 - 392
டையூ5 - 393
டைர்5 - 393
டைரென்5 - 393
டைரோஸ்10 - 507
டைலர் டேவிட்சன் ஊற்று2 - 458
டைலர், வாட்10 - 291
டைலர், ஈ.பி.10 - 440
டைவான்5 - 393
டைன் ஆறு5 - 393; 6 - 411 ; 7 - 327
டைனான்5 - 393
டைஸ்டோமம் ஹிப் பாட்டிக்கம்2 - 191
டைஸ்தைமியா10 - 2
டைஅசிட்டைல்5 - 387
 
டொபால்5 - 394
டொபேகோ5 - 394
டொமினிக்கன் குடியரசு5 - 394
டொமினிக்கா5 - 394
டொமினியன் அந்தஸ்து5 - 394
டொலீடோ5 - 394
 
டோக்கியோ5 - 395
டோகோ5 - 395; 10 - 291
டோகோ, ஹேஹாச்சீரா5 - 395
டோகோலாந்து5 - 395
டோங்கர்கரி, எல்.ஆர்.1 - 332
டோட்டம்5 - 395
டோடெக்கனீஸ் தீவுகள்5 - 396
டோடோ5 - 396
டோப்போ சீக்கொ10 - 439
டோப்ருக்10 - 291
டோமேன்2 - 246
டோர்னெ7 - 391
டோரி5 - 397
டோரிப்பி5 - 397
டோரியர்5 - 397
டோரிஸ்5 - 397
டோரூ7 - 720
டோவர்5 - 397
 
டௌனிங் தெரு5 - 397