முகப்பு

விலங்குகள்

 

குரங்கு (மந்தி) : அடி 224


வரை
மந்தி கழி மூழ்க,

உரை