முகப்பு

பறவைகள்

 

கூகை (குடிஞை) : 210


துடிக்
குடிஞை, குடிப் பாக்கத்து,

உரை