முகப்பு

மலர்கள்

 

முல்லை : அடி 30, 89, 169


முல்லை சான்ற கற்பின்; மெல் இயல்;

உரை

சிறு வீ
முல்லைக்குப் பெருந் தேர் நல்கிய,

உரை

முல்லை சான்ற முல்லை அம் புறவின்,

உரை