முகப்பு

பறவைகள்

 

மயில் (மஞ்ஞை) :அடி 16, 85, 165, 264


மயில், மயிற் குளிக்கும் சாயல்; சாஅய்

உரை

கான
மஞ்ஞைக்குக் கலிங்கம் நல்கிய

உரை

கரு நனைக் காயாக் கண
மயில் அவிழவும்,

உரை

மணி
மயில் கலாபம் மஞ்சு இடைப் பரப்பி,

உரை