முகப்பு

மரங்கள்

 

புன்னை : அடி 266


கொடுங் கால்
புன்னைக் கோடு துமித்து இயற்றிய

உரை