முகப்பு

மரங்கள்

 

வாழை : அடி 359


குலை முதிர்
வாழைக் கூனி வெண் பழம்,

உரை