முகப்பு

செடிகள்

 

கறிவேப்பிலை (கஞ்சகநறுமுறி) : அடி 308


கஞ்சக நறு முறி அளைஇ, பைந் துணர்

உரை