முகப்பு

விலங்குகள்

 

புலி : அடி 138, 156

புலிப் போத்து அன்ன, புல் அணல் காளை,
உரை

புலிக் குரல் மத்தம் ஒலிப்ப வாங்கி,

உரை