முகப்பு

சிறப்புச்செய்திகள்

 

நிலந்தரு திருவிற்பாண்டியன் பற்றியகுறிப்பு : அடி 60, 61, 763


நிலம் தந்த பேர் உதவி,

பொலந் தார் மார்பின், நெடியோன் உம்பல்!

உரை

நிலம் தரு திருவின் நெடியோன் போல,

உரை