முகப்பு

மரங்கள்

 

சாதிலிங்கம் (செவ்வரக்கு) : அடி 80


பரு இரும்பு பிணித்து,
செவ்வரக்கு உரீஇ.

உரை