முகப்பு

மலர்கள்

 

செங்கொடுவேரி : அடி 64


செங் கொடுவேரி, தேமா, மணிச்சிகை,

உரை