முகப்பு

மலர்கள்

 

வஞ்சி : அடி 89


வஞ்சி, பித்திகம், சிந்துவாரம்,

உரை