முகப்பு

மலர்கள்

 

நாகப்பூ : அடி 94


நரந்தம், நாகம், நள்ளிருள் நாறி,

உரை