முகப்பு

விலங்குகள்

 

மான் : அடி 25


மான்
அமர் நோக்கம் கலங்கி, கையற்று,

உரை