முகப்பு

கொடிகள்

 

அவரை : அடி 110


குளிர் புரை கொடுங் காய் கொண்டன,
அவரை;

உரை