முகப்பு

மலர்கள்

 

நெய்தல் : அடி 124


மை என விரிந்தன, நீள் நறு
நெய்தல்;

உரை