முகப்பு

தானியங்கள்

 

வரகு : அடி 24, 113


அரலை தீர உரீஇ,
வரகின்

உரை

இரும்பு கவர்வுற்றன, பெரும் புன
வரகே;

உரை