முகப்பு

விலங்குகள்

 

எருமை (மேதி) : அடி 111, 472, 523


மேதி அன்ன கல் பிறங்கு இயவின்,

உரை

செங் கண்
எருமை இனம் பிரி ஒருத்தல்,

உரை

கான் நிலை
எருமைக் கழை பெய் தீம் தயிர்,

உரை