முகப்பு

விலங்குகள்

 

பன்றி (கேழல்) : அடி 153, 193, 344


சிறு கண்
பன்றிப் பழுதுளி போக்கி,

உரை

விளை புனம் நிழத்தலின்,
கேழல் அஞ்சி,

உரை

பன்றிப் பறையும்; குன்றகச் சிலம்பும்;               

உரை