முகப்பு

பறவைகள்

 

கிளி : அடி 329


கிளி கடி மகளிர் விளி படு பூசல்;

உரை