புறநானூறு

மகாமகோபாத்தியாய தாக்ஷிணாத்யகலாநிதி
 
டாக்டர் உ. வே. சாமிநாதையரவர்கள்
 
எழுதிய பலவகை ஆராய்ச்சிக் குறிப்புகள் கொண்டது.
 
உள்ளே