புறநானூறு
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

விசேடச் செய்திகள்

8.

உரையின் இயல்பு

9.
10.