மா மி மீ மு மூ மெ மே மை மொ
மகள் 1149
மகளார் 1150
மகிழ் 1151
மகிழ் அணி முறுவல் 1152
மஞ்ஞை 1153
மஞ்ஞைமாயினம் 1154
மடப்பெடை 1155
மடம் 1156
மடவோய் 1157
மடவோர் 1158
மடைஅம்பு 1159
மடைஅமைசெறிவு 1160
மண்ணல் 1161
மண்ணவர் 1162
மணம்கமழ்மறுகு 1163
மணம்கமழ்மனை 1164
மணற் செய்வுறு பாவை 1165
மணற் சேர்ப்ப 1166
மணிச்சிரல் 1167
மணிச்சிலம்பு 1168
மணிமலை 1169
மணிமலைநாடன் 1170
மதனழிந்து 1171
மதனழிமாக்கள் 1172
மதில புதவு 1173
மதிலர் 1174
மயக்கும் 1175
மயக்குவராயின் 1176
மயிர் 1177
மயிர்க்கரண்முரசம் 1178
மரபு 1179
மரபுநிலை 1180
மரு 1181
மருக 1182
மருதம் 1183
மருதமரநிழல் 1184
மருளும் 1185
மருளுறுநோய் 1186
மலர் 1187
மலர்அடி 1188
மலர்ந்தபொய்கைப் பூ 1189
மலர்ந்த மார்பு 1190
மலிந்தன்று 1191
மலிந்து 1192
மலைச்சிலம்பு 1193
மலைச்சிறகு அரிந்த வச்சிரவேந்தன் 1194
மழலைத்தும்பி 1195
மழலைநா 1196
மழைமதர்க்கண் 1197
மழைமாய்தி 1198
மறந்தனிர் 1199
மறந்தாஅங்கு 1200
மறவார் 1201
மற வாள் 1202
மறுத்து 1203
மறத்தூவி 1204
மறைத்தாங்கு 1205
மறைந்தார் 1206
மன்பெருஞ்செல்வம் 1207
மன்பெருந்தெய்வகணங்கள் 1208
மன்னவன் 1209
மன்னவன் சிறுவன் 1210
மனும் 1211
மனை 1212
மனோபுத்தி 1213
 
மா 1214
மாக்கள் 1215
மாக்காயன் 1216
மாசி 1217
மாசுடைமை 1218
மாண்ட 1219
மாண்டது 1220
மாணிழைமடநல்லார் 1221
மாணிழைமடவரல் 1222
மாந்தர் 1223
மாந்தர்கள் 1224
மாமலை 1225
மாமலைக்கிழவன் 1226
மாயவன் 1227
மாயவிஞ்சை 1228
மார்பு பிணி மகளிர் 1229
மார்புமடுத்தன்னபுல்லு 1230
மாலை 1231
மாலை 1232
மாற்ற 1233
மாற்றம் 1234
மாறு 1235
மாறுக 1236
மான்றமை 1237
மான்றன்று 1238
 
மிகுதர 1239
மிகுதல் 1240
மிடல் 1241
மிடற்ற 1242
மின்இடை 1243
மின்இலை 1244
 
மீவிசும்பு 1245
மீவேலி 1246
 
முக்கண்ணான் 1247
முக்கால் 1248
முகிழ்த்த கை 1249
முகிழ்த் தகைஅரிசி 1250
முட்டும் 1251
முட்டுவயின் கழறல் 1252
முடிநாறு 1253
முடிப்ப 1254
முத்தவார்மணல் 1255
முத்தவெண்குடையான் 1256
முதல்வா 1257
முதல்வி 1258
முதுகுயவன் 1259
முதுகுரவர் 1260
முந்துவினை 1261
முந்துற 1262
முயங்குதொறும் 1263
முயங்கும் 1264
முரணுதல் 1265
முரம்பு 1266
முல்லைஒருகாழ் 1267
முல்லைக்கண்ணி 1268
முழங்கு 1269
முழங்குஇடி 1270
முழுமுதல் 1271
முழுமுதற்கமுகு 1272
முளிமூங்கில் 1273
முளிய 1274
முறுக்கிய 1275
முறுக்குநர் 1276
முன் 1277
முன்கடை 1278
முன்னி 1279
முன்னிய 1280
முனிவிலர் 1281
முனிவிலராகி 1282
 
மூத்தோர் 1283
மூத்தோன் 1284
மூழ்கல் 1285
மூழ்கார் 1286
 
மெய்ந்நிழல் 1287
மெய்ந்நிறுத்தல் 1288
மெல்லமெல்ல 1289
மெல்லரும்பு 1290
மென்கூந்தல் 1291
மென்கூந்தல்மெல்லணை 1292
மென்முலையாய் 1293
மென்முறிச் சிறுகுளகு 1294
 
மேல் 1295
மேல்அல்லர் 1296
மேவன 1297
மேவாக்கடை 1298
 
மைத்தடங்கண்ணார் 1299
மைத்தடங்கண்ணாள் 1300
மையாத்தி 1301
மையாப்பது 1302
 
மொழி 1303
மொழிக்குறிப்பு 1304
மொழிவாய் 1305
மொழிவென் 1306