820 காஞ்சிப் புராணம்

முன்னாளில் திருமால் சிவசாரூபம்பெற அத்தளியில் தவஞ்செய்தனர். சிவபிரானார் அவர்முன் தோன்றி ‘நீ விரும்பிய பேற்றை வைவச்சுத மனுவந்தரத்து இருபத்தெட்டாம் கலியுகத்தில் சீகாழிப் பதியில் அவதரிக்கும் நம் அடியவனாகிய திருஞானசம்பந்தன் அருள் செய்வான். அதனளவும் அங்கே தவஞ்செய்தி’ என்றருளி மறைந்தனர். அங்ஙனமே திருஞான சம்பந்தர் திருப்பதிகத்தால் திருமால் சிவசாரூபம் பெற்ற இடம் அத்தலம். திருநாவுக்கரசர் திருப்பதிகம் ஒன்றும், சுந்தரர் திருப்பதிகம் ஒன்றும் இத்தலத்திற்கு உள்ளன. திருஞானசம்பந்தர் பதிகத்திற்கு உருகிய திருமால் சிவலிங்கவடிவாய் ஓதஉருகீசர் என்னும் திருமுன்பொடும், சிவபிரான் திருமேற்றளிநாதர் என்னும் திருமுன்பொடும் விளங்குகின்றனர். தெருவின் கீழைக் கோடியில் திருஞான சம்பந்தர் எழுந்தருளியுள்ளனர். அவர் பாடலைக் கேட்ட முத்தீசர் சந்நிதியும் உள்ளது. திருஞான சம்பந்தர் பிள்ளையார் என்னும் பெருமையால் காஞ்சிபுரத்தில் மேலைப்பகுதி முழுவதும் பிள்ளையார் பாளையம் எனப் போற்றப்பெறும். உதியமரம் இருத்தலின் ஒதியடிமேடை என்பது பிரசித்தமாக வழங்கும் இடம் அதுவாகும்.

அனேகதங்காவதம்: (அனேகபம்-யானை) யானைமுகமுடைய விநாயகர் தம் பெயரால் ‘அனேகபேச்சுரன்’ எனப்பெறும் சிவலிங்கம் நிறுவிப் போற்றப் பெருமான் வெளி நின்றனர். ‘யாது பணி’ என வணங்கி வேண்டிய விநாயகர்க்குப் பெருமான் அருள் செய்தனர்.

நல்லோர் வழிபட அவர் கருமங்களை இடையூறு நீக்கி முற்றுப்பெறச் செய்யவும், வழிபடாத தீயோர் செயல்களை இடையூற்றினை ஆக்கி அழிக்கவும் தேவர்கள் விருப்பப்படி உன்னைத் தந்தோம். அவற்றிற்கு வேண்டும் ஆற்றலையும் இப்பொழுதே வழங்கினோம். மேலும், இரணியபுரத்துக் கேசி முதலாம் அசுரரை அழித்து அவர் கருவுள் இருக்கும் வல்லபை என்னும் சத்தியை மணந்து ‘வல்லபை விநாயகர்’ என்னும் பெயரொடும் விளங்கி அவ்வாறெண்ணி வழிபடுவார்க்கு அருள் செய்’ என மகிழ்ச்சியொடும் அனேகபேச்சுரர் விடைதரச் சென்று அவ்வசுரரை அழித்து வல்லபையை மணந்து வீற்றிருந்து இடையூறு நீக்கித் காத்தருளுகின்றனர். விநாயகர் பூசித்த பிரானை வணங்கினோர் பிறவி நோய் நீங்கித் திருக்கயிலையை அடைந்து வாழ்வர். இத்தலம் புத்தெரி தெருவிற்கு மேற்கில் கயிலாயநாதர் ஆலயத்திற்கு அணித்தாக உள்ளது. சுந்தரமூர்த்தி நாயனார் திருப்பதிகம் பெற்ற தலம்.

கயிலாயம்: பூமி, அந்தரம், சுவர்க்கம் என்னும் மூவுலகங்களில் பொன், வெள்ளி, இரும்புகளாலாகிய முக்கோட்டைகளைக் கொண்ட திரிபுரர் என்னும் அசுரர் மூவர் குருலிங்கசங்கம மெய்ப்பத்தியில் தமக்கு ஒருவர் நிகரிலராய் வாழ்ந்தனர். எனினும், குலப்பகையால் மிகப் பெரிதும் தேவரை வருத்தினர்.

திருமாலின் துணைகொண்டு தேவர், முப்புரத்தசுரரை அழிக்க ‘ஆபிசாரம்’ என்னும் யாகம் செய்து தோன்றிய பூதங்கள் ஏவப்பட்டு