சமய இலக்கியங்கள்
சைவம்
முதல் திருமுறை(சம்பந்தர்) ஏழாம் திருமுறை(சுந்தரர்)
   
இரண்டாம் திருமுறை(சம்பந்தர்) எட்டாம் திருமுறை(திருவாசகம்)
   
மூன்றாம் திருமுறை(சம்பந்தர்) ஒன்பதாம் திருமுறை
   
நான்காம் திருமுறை(அப்பர்) பத்தாம் திருமுறை(திருமந்திரம்)
   
ஐந்தாம் திருமுறை(அப்பர்) பதினொன்றாம் திருமுறை
   
ஆறாம் திருமுறை(அப்பர்) பன்னிரண்டாம் திருமுறை(பெரியபுராணம்)