திருச்சிற்றம்பலம்
 
திருவாலவாயுடையார் முதலிய பன்னிருவர்
 

அருளிய

பதினொன்றாந் திருமுறை

 
(தெளிவுரை குறிப்புரைகளுடன்)

 
உள்ளே