பரணி
 
இரணிய வதைப் பரணி
 
கலிங்கத்துப்பரணி
 
பாசவதைப்பரணி