இரணிய வதைப் பரணி
 
மூலமும் குறிப்புரையும்
 
பதிப்பாசிரியர்
நா.வரதராஜுலு நாயுடு

 
உள்ளே