தொடக்கம்
அவ்வை தி.க.சண்முகம் அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
எனது நாடகவாழ்க்கை (அவ்வை சண்முகம் அவர்களின்
வாழ்க்கை சுய சரிதை நூல்)
02.
தமிழ் நாடகத் தலைமை ஆசிரியர்-1
(தமிழ் நாடகத்தந்தை தவத்திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின்
வாழ்க்கை வரலாறு)
03.
தமிழ் நாடகத் தலைமை ஆசிரியர்-2
(தமிழ் நாடகத்தந்தை தவத்திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின்
வாழ்க்கை வரலாறு)
04.
நாடகக்கலை-1
05.
நாடகக்கலை-2
06.
நாடகச்சிந்தனைகள் (அவ்வை சண்முகம் பல்வேறு
இதழ்களில் எழுதிய கட்டுரைகள் மற்றும் வானொலியில்
ஆற்றிய சொற்பொழிவுகள் ஆகியவற்றின் தொகுப்பு)