தொடக்கம்
திரு. இராய சொக்கலிங்கம்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
குற்றால வளம்
02.
திருத்தலப் பயணம்
03.
பூசைப் பாமாலை
04.
பெண்விலைக் கண்டனச் செய்யுட்கள்