தொடக்கம்
பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார்
அவர்களது நாட்டுடைமையாக்கப்பட்ட நூல்கள்
01.
ஆரியப்பார்ப்பனரின் அளவிறந்த கொட்டங்கள்
02.
இலக்கியத்துறையில் தமிழ்வளர்ச்சிக்குரிய ஆக்கப்பணிகள்
03.
உலகியல் நூறு
04.
ஐயை (பாவியம்)
05.
ஓ! ஓ! தமிழர்களே
06.
கழுதை அழுத கதை
07.
கொய்யாக்கனி (பாவியம்)
08.
சாதியொழிப்பு
09.
செயலும் செயல்திறனும்
10.
தன்னுணர்வு
11.
திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை பகுதி -1
12.
திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை பகுதி-2
13.
திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை பகுதி-3
14.
திருக்குறள் மெய்ப்பொருளுரை பகுதி-4
15.
நூறாசிரியம்
16.
பாச்சோறு (குழந்தைப்பாடல்கள்)
17.
பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் பாடல்கள்-1
18.
பாவலரேறு பெருஞ்சித்திரனார் பாடல்கள்-2
19.
பாவியக்கொத்து (பாவியம்)
20.
பாவேந்தர் பாரதிதாசன்
21.
வேண்டும் விடுதலை