எழுத்துக்களின் வகை
 
1. எழுத்து எனப்படுப,
அகரம் முதல்
னகர இறுவாய், முப்பஃது' என்ப-
சார்ந்து வரல் மரபின் மூன்று அலங்கடையே.
உரை
   
2. அவைதாம்,
குற்றியலிகரம், குற்றியலுகரம் ஆய்தம் என்ற
முப்பாற்புள்ளியும், எழுத்து ஓரன்ன.
உரை