மொழிமுதல் எழுத்துக்கள்
 
59. பன்னீர்-உயிரும் மொழி முதல் ஆகும். உரை
   
60. உயிர்மெய் அல்லன மொழி முதல் ஆகா. உரை
   
61. க, த, ந, ப, ம, எனும் ஆவைந்து எழுத்தும்
எல்லா உயிரொடும் செல்லுமார் முதலே.
உரை
   
62. சகரக் கிளவியும் அவற்று ஓரற்றே-
அ, ஐ, ஒள, எனும் மூன்று அலங்கடையே.
உரை
   
63. உ, ஊ, ஒ, ஓ, என்னும் நான்கு உயிர்
`வ' என் எழுத்தொடு வருதல் இல்லை.
உரை
   
64. ஆ, எ, ஒ, எனும் மூஉயிர் ஞகாரத்து உரிய உரை
   
65. ஆவொடு அல்லது யகரம் முதலாது. உரை
   
66. முதலா ஏன தம் பெயர் முதலும். உரை
   
67. குற்றியலுகரம் முறைப்பெயர் மருங்கின்
ஒற்றிய நகரமிசை நகரமொடு முதலும்.
உரை
   
68. முற்றியலுகரமொடு பொருள் வேறுபடாஅது-
அப் பெயர் மருங்கின் நிலையியலான.
உரை