252

இலக்கண விளக்கம் - பொருளதிகாரம்

 
     கடைஅளபெடை கடைஇணைஅளபெடை பின் அளபெடை
கடைக்கூழைஅளபெடை இடைப்புணர் அளபெடை எனவும் இவ்வாறு கோடலும் ஒன்று.
இவற்றிற்கு இலக்கியம் வந்துழிக் காண்க.

(39)

ஒத்த நூற்பாக்கள்

  `ஆயிரு தொடைக்கும் கிளைஎழுத்து உரிய.ழு  
 

 - தொ. பொ. 406

 
  `வருக்க நெடிலினம் வரையார் ஆண்டே.ழு  
 

- யா. வி. 37

 
  `அடிதொறும் முதலெழுத்து அடைவதை முதற்றொடை
இடையதன் முன்னொன் றியைவதை எதுகை
நெடிய பிறவும் இனத்தினும் ஆகும்.ழு

`சீர்முழு தொன்றின் தலையா கெதுகை
ஓரெழுத் தொன்றின் இடைகடை பிறவே.ழு

`யரலழ என்னும் ஈரிரண்டு ஒற்றும்
வரன்முறை பிறாது வந்திடை உயிர்ப்பின்
ஆசிடை எதுகை என்று அறிந்தனர் கொளலே.ழு
`விட்டிசை மோனையும் இடையிட் டெதுகையும்
ஒட்டி வரூஉம் ஒருசாரும் உளவே.ழு

`நிரைநேர் மறுதலை அடையா தம்முளும்
எதுகை முதலசை என்மனார் புலவர்.ழு

`யாவகை எதுகையும் அசைமுறை பிறழாப்
பாவகை நான்காம் பாட்டி னுள்ளே.ழு

`முதலெழுத் தொன்றின் மோனை ஆகும்
அஃதொழித் தொன்றின் எதுகை ஆகும்
ஆயிரு தொடைக்கும் கிளையெழுத் துரிய.ழு
 
 

 - நத்தத்தம்

 
  `முதலெழுத் தொன்றின் மோனை எதுகை
முதலெழுத் தளவோ டொத்து முதலா
அஃதொழித் தொன்றின் ஆகும் என்ப
இவ்விரு தொடைக்கும் கிளைஎழுத்து உரிய.ழு
 
 

 - பல்காயம்