266

இலக்கண விளக்கம் - பொருளதிகாரம்

 

ஒத்த நூற்பாக்கள்

  `அசைகூன் ஆகும் அவ்வயினான.ழு  
 

- தொ. பொ. 360

 
  `சீர்கூன் ஆதல் நேரடித் குரித்தே.ழு  
 

- 361

 
  `அடிமுதல் பொருள்பெற வருவது தனிச்சொல்அஃது
இறுதியும் வஞ்சியுள் இயலும் என்ப.`
 
 

 - யா. வி. 94

 
  `உறுப்பில் குறைந்தவும் பாக்கள் மயங்கியும்
மறுக்கப் படாத மரபின ஆகியும்
எழுவாய் இடமா அடிப்பொருள் எல்லாம்
தழுவ நடப்பது தான்தனிச் சொல்லே.ழு
 
 

- காக்கை.

 
  `வஞ்சி மருங்கின் இறுதியும் ஆம்என
கண்டனர் மாதோ கடனறிந் தோரே.ழு
 
 

- காக்கை.

 
  `தனியே,
அடிமுதல் பொருள்பெற வருவது தனிச்சொல்,அஃது
இறுதியும் வஞ்சியுள் நடக்கும் என்ப.ழு
 
 

- அவிநயம்

 
  `அடியினின் பொருளைத்தான் இனிது கொண்டு
முடிய நிற்பது கூன்என மொழிப.ழு
 
 

- பல்காயம்

 
  `வஞ்சி இறுதியும் ஆகும் அதுவே.ழு  
 

- பல்காயம்

 
  `அசைகூ னாகும் என்மனார் புலவர்.ழு  
 

- பல்காயம்

 
  `தானே அடிமுதல் பொருள்பெற வருவது
கூன்என மொழிப குறியுணர்ந் தோரே.ழு
 
 

- நத்தத்தம்

 
  `வஞ்சி இறுதியும் வரையார் என்ப.ழு  
 

- நத்தத்தம்

 
  `வெண்சீர் வரையின்றிச் சென்று விரவினும்,
தன்பால் மிகுதியின் வருவன எல்லாம்
வஞ்சி உரிச்சீர் விரவினும் வெண்பா
வருகுந தனிச்சொல் அசைச்சீர் அடியேழு,

`அடிமுதற்கண் நான்கிற்கும் சீர்கூன் ஆகும்
இடைகடையும் வஞ்சிக் கசைழு,