ஞாட்பு - போர்க்களம் 134
ஞாபக வேது விதிரேகம் 248
ஞாபக வேது 252, 253
ஞாலம் - பூமி 134
ஞாழல் - குங்கும மரம் 130