பக்கம் எண் :

445

     

வடித்த கள்ளையருந்தும் மனனக்கோழி; பைம்பயிரின் - மனையிடத்துக்
கோழிசெய்யும் பசிய அழைப்பினால்; கானக்கோழி கவர்குரலோடு -
காட்டுக்கோழி தன் கவர்த்த குரலை யெடுத்தும்;நீர்க்கோழி கூப்பெயர்க்குந்து
- நீரில் வாழும் நீர்க்கோழி தன் குரலையெடுத்தும் கூப்பிடுதலைச் செய்யும்;
வேயன்ன   மென்றோள்   -   மூங்கில் போலும் தோளையும், மயிலன்ன
மென்சாயலார்     கிளிகடியின்   -   மயில்    போன்ற   மெல்லிய
சாயலையுமுடையமகளிர் புனத்திற் படியும் கிளிகளை யோப்புவாராயின்;
அகல் அள்ளல் புள் இரீ இயுந்து - அகன்ற சேற்றிடத்தே நின்ற
புள்ளினங்கள் அவ்விடத்துநின்றும் நீங்கியோடும்; பலநல்ல புலனணியும் -
பலவாகிய நல்ல விளைபுலங்கள் சூழ்ந்திருக்கும்; சீர்சான்ற விழுச் சிறப்பின் -
தலை மையமைந்த செல்வச் சிறப்பும்; சிறுகண் யானைப் பெறலருந் தித்தன் -
சிறிய கண்ணையுடைய யானைகளுமுடைய பெறுதற் கரிய தித்தன்
என்பானுடைய; செல்லா நல்லிசை உறந்தைக் குணாது - கெடாத நல்ல
புகழையுடைய உறையூர்க்குக் கிழக்கே; நெடுங்கை வேண்மான் அருங்கடிப்
பிடவூர்-நீண்ட கையையுடைய வேண்மானுக்குரிய அரிய காவல் பொருந்திய
பிடவூரிலுள்ள; அறப்பெயர்ச் சாத்தன் கிணையேம் - அறத்தாலுண்டாகிய
புகழையுடைய      சாத்துனுக்குக்     கிணைப்பறை    கொட்டிப்பாடும்
கிணைப்பொருநராவோம்; பெரும-; முன்னாள் நண்பகல் சுரன்உழந்து வருந்தி
- முன்னாள் நண்பகலில் காட்டிடத்தே நடந்து வருந்தி, கதிர்நனி சென்ற
களையிருள் மாலை - ஞாயிற்றின் செங்கதிர் மிகக்கழிதலால் செறிந்த இருள்
பரவிய மாலைப்போதில்; தன் கடைத்தோன்றி என் உறவு இசைத்தலின் -
தன்னுடைய மனைமுன்றிலில் நின்று யான் வந்துற்றிருத்தலை - தன்னுடைய
மனைமுன்றிலில் நின்று யான் வந்துற்றிருத்தலை அறிவிக்குமாற்றால்; தீங்குரல்
- தீவிய இசையாகிய குரலையுடைய;...............; அரிக்குரல் தடாரியொடு -
அரித்த ஓசையையுடைய தடாரியுடனே; ஆங்கு நின்ற என் கண்டு -
அவ்விடத்தே நின்ற என்னைக் கண்டு; சிறிதும் நில்லன் - சிறிது போதேனும்
நின்று தாழ்த்த லின்றி; பெரிதும் கூறான் - மிகுதியாகப் பேசுதலுமின்றி;
அருங்கலம் வர வருளினன் - அரிய கலன்களை நல்கி வரவிடுவானாய்;
வேண்டி - மிகவும் விரும்பி; ஐயெனவுரைத்து அன்றி - மெல்லிய சில
சொற்களைச் சொன்னதுமன்றி; நல்கி - எம்பால் பேரருளுடையனாய்;
தன்மனைப் பொன்போல் மடந்தையைக் காட்டி - தன் மனைக்கண்ணுள்ள
திருமகள் போலும் மடந்தையாகிய மனையாட்கு என்னைக் காட்டி; இவனை
என் போல் போற்று என்றோன் - இவனையும் என்னைப் பேணுவது போல்
நல்லுணவு தந்து பேணுக என்று சொன்னான்; அதற்கொண்டு - அதனால்;
அவன் மறவலேன் - அவனை மறவேனாயினேன்; பிறர் உள்ளலேன் -
அவனை நினைத்த நெஞ்சத்தால் பிறரை நினைப்பதில்லே னாயினேன்;
அகன் ஞாலம் பெரிது வெம்பினும் - அகன்ற நிலவுலகம் மழையின்றி மிக்க
வெம்மையுற்று