பக்கம் எண் :

1142திருஞானசம்பந்த சுவாமிகள் தேவாரம்  

3832. நிச்சலு மடியவர் தொழுதெழு நெல்வெணெய்க்
  கச்சிள வரவசைத் தீர
கச்சிள வரவசைத் தீருமைக் காண்பவர்
அச்சமொ டருவினை யிலரே.                 2

3833. நிறைவிரி தொல்புகழ் நெல்வெணெய் மேவிய
  அரைவிரி கோவணத் தீரே
அரைவிரி கோவணத் தீருமை யலர்கொடு
உரைவிரிப் போருயர்ந் தோரே.               3


     2. பொ-ரை: நாள்தோறும் அடியவர்கள் தொழுது எழுகின்ற,
நெல்வெண்ணெய் என்னும் திருத்தலத்தில் விரும்பி வீற்றிருந்தருளுகின்ற,
இளமையான பாம்பைக் கச்சாக இடையில் அணிந்துள்ள சிவபெருமானே!
அவ்வாறு கச்சாக இளம் பாம்பை அணிந்துள்ள உம்மைத் தரிசிப்பவரே
துன்பங்களைக் கண்டு அச்சப்படாதவர், கொடிய வினைகளும் இல்லாதவர்.

     கு-ரை: நிச்சல் - நித்தல்; நித்தம் நித்தல் என்பதன் போலி, இளஅரவு
- இளம்பாம்பைக் கச்சு (ஆக) அசைத்தீரே - கட்டியருளினீரே. என்றும்
இளமையுடையவன் ஆகையால் அவனைச்சார்ந்தனவும் இளமையுடையனவே
ஆயின, “இளநாகமோடு” என முன்னும் வந்தமை காண்க. (தி.1. ப.1. பா.2.)
காண்பவர் - தரிசிப்பவர்.

     3. பொ-ரை: வரிசையாக உலகெங்கும் பரந்த தொன்மையான
புகழினையுடைய திருநெல்வெண்ணெயில் விரும்பி வீற்றிருந்தருளுகின்ற,
இடையில் விரித்துக் கட்டிய கோவணத்தையுடைய சிவபெருமானே!
அவ்வாறு கோவணத்தை விரித்துக் கட்டிய உம்மை மலர்களைக் கொண்டு
பூசித்து, உமது புகழைப் போற்றிப் பாடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்கள் ஆவர்.

     கு-ரை: நிரை - வரிசை வரிசையாக, விரி - உலகமெங்கும் விரிந்த,
(தொல் - புகழ்) அரையின் விரித்துக் கட்டிய கோவணத்தையுடையீரே.
உம்மை அலர்கொடு - மலர் முதலியவற்றால் (பூசித்து) உமது புகழை
விரிவாகத்துதித்துப்பாடுவோர் உயர்ந்தோர் ஆவர். பூசித்து என ஒரு
சொல் வருவிக்க.